มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนการสอนผ่านรายวิชา Anti-Corruption ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีการศึกษา 2561
News Date11 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินงานจัดการเรียนการสอนรายวิชา 080203910 Anti-Corruption ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ภายใต้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้บูรณาการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างอาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบในรายวิชาดังกล่าว คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรกมล  วิเศษศรี สังกัดภาควิชาสังคม คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กับทีมวิทยากรตัวคูณของมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการอบรมจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย  ดร. สราวุฒิ  สืบแย้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนจิต  เอี่ยมจตุรภัทร และ น.ส. ระพีพร  รัตนเหลี่ยม  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่กำหนดมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต  รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบที่ดีและแนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ผ่านรายวิชา Anti-Corruption ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้เป็นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป อีกทั้งการดำเนินงานยังสอดรับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นองค์กรโปร่งใส การป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและป้องกันการประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในสถาบันการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
 
ทีมวิทยากรตัวคูณ/ข่าว
พัทธนันท์/Upload