มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
รับสมัคร น.ศ. ใหม่ ที่สนใจเรียนท่องเที่ยวและโรงแรม-อุตสาหกรรมและการค้า กำลังรับสมัคร ณ มจพ. วิทยาเขตปราจีน TCAS1 ปี’65
News Date16 พฤศจิกายน 2564
           คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี   รับสมัครนักศึกษา TCAS1 ประจำปีการศึกษา 2565  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี   โครงการที่รับสมัคร ดังนี้คือ   (1) โครงการโควตาเรียนดี มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 (2) โครงการ Portfolio ไม่จำกัดเกรดขั้นต่ำ (3) โควตาพื้นที่ ไม่จำกัดเกรดขั้นต่ำ ภูมิลำเนาตามประกาศ และ (4) โควตาโรงเรียนเครือข่าย ไม่จำกัดเกรดขั้นต่ำ ศึกษาในโรงเรียนตามประกาศ  เปิดรับสมัครจำนวน 2 สาขา ดังนี้  สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม  และสาขาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมและการค้า 
คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกำลังศึกษาชั้น  ปวส. 3    กลุ่มประเภทวิชา
บริหารุรกิจ/การท่องเที่ยวและการโรงแรม/อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือเทียบเท่า
          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564   สมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th  
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  เว็บไซต์ www.bas.kmutnb.ac.th หรือ Facebook คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  โทรศัพท์ 092-041-5234, 037-217-300 ต่อ 7518, 7519
 
ขวัญฤทัย - ข่าว