มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. จัดโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”
News Date20 ตุลาคม 2563
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำแนวคิดและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมบริจาคโลหิต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในการเสียสละของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอสม่ำเสมอปลอดภัยสูงสุดพร้อมสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยมีศูนย์รับบริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มารับบริจาคเลือดที่ วทอ. ในการนี้มีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563
พัทธนันท์/ข่าว
ปิติพัฒน์/ภาพ