มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ลงนาม MoA กับ School of Engineering and Technology (SET), AIT
News Date25 กรกฎาคม 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วทอ. ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum Of Agreement (MOA) กับ Prof. Dieter Trau Dean of School of Engineering and Technology (SET) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล เอกปัญญาพงศ์ Head of Department of Industrial Engineering Systems (ISE) School of Engineering Technology Asian Institute of Technology (AIT) ภายใต้วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการร่วมกันและการเชื่อมโยงทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการในรูปแบบสหกิจศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโทโดยทุนของรัฐบาล พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนห้องปฎิบัติการ โดยมีกรอบระยะเวลา 3 ปี นับจากวันลงนามความร่วมมือนี้ ณ ห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 อาคาร 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563
พัทธนันท์/ข่าว
ปิติภัทร/ข้อมูล