มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
วารสาร Applied Science and Engineering Progress (ASEP) ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS
News Date14 กุมภาพันธ์ 2563
วารสาร Applied Science and Engineering Progress (ASEP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการตอบรับ (accepted) ให้เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 วารสารนี้นับเป็นวารสารลำดับที่ 31 จากจำนวนวารสาร 40 วารสารในโครงการ TCI/TRF/SCOPUS Collaboration Project โดยมี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าโครงการ TCI/TRF/SCOPUS Collaboration Project
วารสาร Applied Science and Engineering Progress (ASEP) เป็นวารสารระดับนานาชาติหนึ่งเดียวของ มจพ. ดำเนินการโดย กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
กองบรรณาธิการประกอบด้วย ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ และมีบรรณาธิการจากผู้มีผลงานวิจัยทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเชค ไต้หวัน มาเลเซีย เยอรมันนี ญี่ปุ่น อินเดีย ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร
วารสาร Applied Science and Engineering Progress (ASEP) เป็นวารสารราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรม
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2237-40
ผู้สนใจส่งบทความรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/ijst 
 
ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ