มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. จัดอบรมตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทย
News Date05 สิงหาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล (International Welding Practitioner, IWP) โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่สร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านงานเชื่อมในระดับผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากลสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) ภายหลังการอบรมในหลักสูตรนี้ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถจัดการควบคุมการปฏิบัติงาน แก้ปัญหา และตัดสินใจ ในระดับผู้ปฏิบัติการด้านการเชื่อมในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เริ่มอบรมระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม ถึง 23 กันยายน 2562 ณ ห้องอบรม 704 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ.

อัชนี/ข่าว-ภาพ
พัทธนันท์/Upload