มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สภา มจพ. อนุมัติการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม
News Date14 มกราคม 2565
     จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ได้อนุมัติการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม ภายใต้กลุ่มงาน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นการภายในมีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
       1. เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
       2. เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการศึกษา กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
       3. เพื่อเป็นแหล่งจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของมหาวิทยาลัยในด้านกฎหมาย/ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศ ได้แก่  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ระเบียบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นต้น

     สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน) ถึงระดับปริญญาเอก ทั้งยังได้มีการขยายวิทยาเขต เพิ่มโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาคตะวันออก ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการบรรลุตามภารกิจของการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญและ     ความจำเป็น สมควรให้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

     การจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ  ตามภารกิจของการอุดมศึกษา และเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าของนักศึกษา คณาจารย์    และนักวิจัย รวมตลอดถึงการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพตามความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ และเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในอนาคตของนักศึกษา ซึ่งจะต้องรับทราบกฎหมายต่าง ๆ อาทิ กฎหมายการศึกษา กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศ ได้แก่  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน  และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นต้น

     ผู้รับผิดชอบ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี   โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป และมีบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเป็นการภายใน ดังนี้ นางขวัญฤทัย  ศรีวัฒนพล และนายบุกเบิก  แสงประทุม 
 
     ประโยชน์ที่ได้รับจากศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม
       1. มหาวิทยาลัย มีฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมกฎหมายด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมที่ถูกต้องให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา ค้นคว้าวิจัย  หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ ความต้องการแรงงานสาขาขาดแคลนของสถานประกอบการ เป็นต้น
       2. มหาวิทยาลัย มีหน่วยประสานงานข้อมูลด้านกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม กับองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย
       3. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน             ด้านกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ในการพัฒนาการเรียนการสอนกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในรูปแบบของสหกิจศึกษา รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศในยุคดิจิทัล

     อย่างไรก็ตาม ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มจพ. ถือได้ว่าเป็นการให้บริการความช่วยเหลือ และคำแนะนำเพื่อใช้เป็นแหล่งฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมกฎหมายด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมที่ถูกต้องให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา ค้นคว้าวิจัย   เพราะเราทราบดีว่าปัญหาทางกฎหมายในด้านต่าง ๆ เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สอดคล้องกับบริบทขององค์กร เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขหรือแนะแนวทาง เกี่ยวกับคลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มจพ. อย่างถูกต้องโดยเร็วตามกฎหมาย ตามระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้านกฎหมาย  ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน 
      สำหรับช่องทางการติดต่อสอบถามเบื้องต้นของศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มจพ. สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121 และ 0-2586-9010 โทรสาร 0-25874350 หรือที่ อีเมล์ : khwanruethai.s@op.kmutnb.ac.th
 
ขวัญฤทัย -ข่าว