มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจพ. ประจำปีการศึกษา 2561 (2562)
News Date15 พฤศจิกายน 2562
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา การนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  
1. คุณแสงชัย โชติช่วงชัชวาล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
2. Prof.Dr.-Ing. Habil. Herwig Unger ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ
3. Prof.Dr. Gerhard Maximilian Feldmeier ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
โดยในปีนี้มีดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรช่วงเช้าและช่วงบ่ายทั้งสิ้น 5,372 คน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กราบบังคมทูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เฝ้าฯ รับเสด็จ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีใจความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้รับความสำเร็จในการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และการประกอบกิจการงานเป็นลำดับต่อไป ความสำเร็จดังกล่าวนั้น ไม่ว่าแต่ละคนจะตั้งความปรารถนาไว้อย่างไรก็ตาม แต่เชื่อว่าความสำเร็จสูงสุดที่ทุกคนต้องการคือความดีความเจริญในชีวิตและกิจการงานด้วยกันทั้งสิ้น ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงวิธีการปฎิบัติ 4 ประการ ในการสร้างสรรค์ความดี ความเจริญ ประการแรก ตั้งสัจจะไว้ด้วยใจจริง ที่จะประพฤติปฎิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ประการที่สอง ระมัดระวังควบคุมตนเอง ให้คิด พูด ทำ เฉพาะสิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง ตามที่ตั้งสัจจะไว้ ประการที่สาม อดทน อดกลั้นที่จะไม่คิด พูด ทำสิ่งใด อันเป็นการทวนสัจจะความตั้งใจจริงของตนเอง ประการที่สี่ ละวางความชั่วความทุจริตทั้งปวง โดยไม่คิด พูด ทำสิ่งใด อันก่อให้เกิดโทษเสื่อมเสียหายแก่ตนเองและส่วนรวม จึงขอให้บัณฑิตทุกคนยึดถือปฎิบัติตามวิธีการที่กล่าวนี้ให้ครบถ้วน โดยระลึกเสมอว่า ความดีความเจริญที่ทุกคนปรารถนานั้นจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคนเราตั้งใจให้จริง แล้วลงมือประพฤติปฎิบัติให้ได้จริงตามที่ตั้งใจไว้โดยตลอด โดยต่อเนื่อง อย่างหนักแน่นมั่นคง  ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต จงทุกเมื่อทั่วกัน  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
พัทธนันท์/ข่าว
ทีมประชาสัมพันธ์งานพระราชทานปริญญาบัตร/ภาพ