มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013)
News Date09 กุมภาพันธ์ 2566
มื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2566 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) และได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงและปลอดภัยสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย โดยมีขอบเขตครอบคลุมศูนย์ข้อมูล (Data Center) ได้มีแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) โดยการวางแนวนโยบาย แนวปฏิบัติ ในการบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบสำรองข้อมูล และระบบสนับสนุนอื่นๆ ของศูนย์ข้อมูลตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับส่วนงานต่าง ๆ ในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 - 31 ตุลาคม 2568