มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
News Date24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการพัฒนาชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนิวแมติกส์ร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ด้านเทคโนโลยีนิวแมติกส์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร  ทั้งนี้คณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
นงลักษณ์/ข่าว
พัทธนันท์/Upload