มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. เปิดหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
News Date31 ตุลาคม 2561
สำหรับหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ เปิดอบรมระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2561 โดยมี ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ท่านล่ะ 5,900 บาท เป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากๆ และได้ขึ้นเป็นประจำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์และส่วนควบคุมต่าง ๆ ของหมอน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงหลักการทำงานของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตลอดจนอุปกรณ์ และส่วนควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้มีความสามารถในการควบคุมการใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มได้อย่าง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของหม้อน้ำหรือหม้อต้มน้ำหรือหม้อต้มและวิธีการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว เพื่อให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ตลอดจนจะต้องทราบถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมหม้อน้ำหรีอหม้อต้ม ที่จะต้องรับผิดชอบ ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
          ผู้ที่ผ่านการอบรม และผ่านการสอบมาตรฐานสามารถนำวุฒิบัตรไปยื่นขอขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียน เพิ่มเติมได้ที่สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2202-4222 หรือ 0-2202-4217
          สอบถามรายละเอียดและสนใจสมัครเข้าอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617 โทรสาร 0-2555-2627
E-mail : itditr@kmutnb.ac.th , itditrr@gmail.com

ขวัญฤทัย/ข่าว-ภาพ
 
 
 
เว็บไซต์เดิม