มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
หลักสูตรวิศวะ มจพ. เดินหน้าใช้แนวทางการประเมินของ ABET เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิศวะ มจพ. สู่สากล
News Date24 กันยายน 2562
         ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานร่วมหารือและรับฟังการดำเนินงานการใช้แนวทางการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)  เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ. โดยมี รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รศ.ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รศ.ดร. อุดมเกียรติ  นนทแก้ว  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 328 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 81) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
         สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ริเริ่มและดำเนินโครงการส่งเสริมให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcomes Based Education : OBE)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษานำร่องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว  ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงให้สถาบันอุดมศึกษาเตรียมความพร้อมในการใช้แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ABET  และจัดทำแผนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้สอดรับกับแนวทางการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ ABET
          ส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะกรรมการนโยบายและแผน  มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรที่มีความพร้อม และประสงค์จะใช้ระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติระบบอื่นที่มีความเหมาะสมกับศาสตร์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร นอกเหนือจากระบบ AUN-QA ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังกล่าว  
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตอบรับการยกระดับคุณภาพการจัดการคุณภาพหลักสูตรดังกล่าว โดยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 มีมติเห็นชอบให้นำแนวทางมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ The Engineering Accreditation Commission (EAC) of ABET มาจัดการหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามที่ ABET กำหนด นอกจากนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมมือกับศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ ABET  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) รายละเอียดดังนี้
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)
  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)
2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเกณฑ์และกระบวนการเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)
3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)
4. โครงการบรรยาย เรื่องประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)
5.  โครงการอบรมชิงปฏิบัติการเพื่อการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง ABET
 
 ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ