มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
อธิการบดี มจพ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564-2565 และมอบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดปี พ.ศ. 2563-2565
News Date05 สิงหาคม 2565
           เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น และมอบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน  โดยมี รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานกล่าวต้อนรับ  ผศ.ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ราย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย และพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่คณะกรรมการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดปี พ.ศ. 2563-2565 หลังเสร็จสิ้นพิธีมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2565  ณ ห้อง Aachen Conference Room ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
                บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565”
  ประเภท ก. “อาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564”
             สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี    ได้แก่    ศาสตราจารย์ ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์
                                                                              สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ประเภท ข. “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564”
             ด้านบริการดีเด่น                         ได้แก่    นายธนภัทร  พุทธศรี
                                                                              ตำแหน่ง วิศวกร (ชำนาญการพิเศษ)
                                                                              สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
             ด้านวิชาชีพดีเด่น                       ได้แก่     นายพงษ์ศิริ  มุ่งพร
                                                                             ตำแหน่ง นักวิจัย (ปฏิบัติการ)
                                                                              สังกัด สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส
             ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น  ได้แก่     นายอนุรักษ์  ทรงศักดิ์ศรี
                                                                            ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติการ)
                                                                            สังกัด สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์       
                                                                            ไทย - เยอรมัน
 ประเภท ก. “อาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565”
                สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   ได้แก่  ศาสตราจารย์ ดร.วิไล  รังสาดทอง                                 
                                                                             สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
                สาขารับใช้สังคม  ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ
                                                                              สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 ประเภท ข. “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565”
                    ด้านบริการดีเด่น                     ได้แก่  นายนครินทร์  ศรีสุวรรณ
                                                                               สังกัด สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส
                   ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น  ได้แก่  นายไกรมิตร  พงษ์นิยะกูล
                                                                                สังกัด คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

        
บุกเบิก ข่าว
สมเกษ ภาพ