มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
อธิการบดี มจพ. มอบโล่รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565
News Date07 กุมภาพันธ์ 2566
ศาสตราจารย์  ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และร่วมกล่าวแสดงความยินดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง ประธานกรรมการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของ มจพ. ที่มีความประพฤติและปฏิบัติตนตามมาตราฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และเต็มความสามารถ โดยจะคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นสายวิชาการ จำนวน 15 ท่าน และสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 24 ท่าน (สามารถติดตามรายชื่อจากไฟล์ที่แนบมานี้)
มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลและขอขอบคุณที่ช่วยกันปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท และมุ่งมั่นช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงติดอันดับมหาวิทยาลัย TOP TEN ในประเทศไทยและติดอันดับระดับโลก ทั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ/ภาพ