มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
อธิการบดี มจพ. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) ประจําปี 2564
News Date17 กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) ประจําปี 2564 ในฐานะนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา สํานักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/B/BE002/1.PDF
พัทธนันท์/ข่าว