มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
อาจารย์คณะวิศวฯ มจพ. บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ Chance For Future ช่อง 5
News Date13 กันยายน 2564
            วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับ ทีมงานรายการ Chance For Future ทางสถานีโทรทัศน์วิทยุกองทัพบกช่อง 5  โอกาสแห่งอนาคต โดยกระทรวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าสัมภาษณ์บันทึกเทปโทรทัศน์นวัตกรรมของ มจพ.  “หุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย (UVL) ฆ่าเชื้อโรคและไวรัส และหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง (UVC)” โดยมี  อาจารย์ ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย และนางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์
             เวลา 13.40 น. บันทึกเทปสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ  นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ. หลังจากนั้น เวลา 14.10-16.50 น. สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย และนักศึกษาทีมงานวิจัย ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา ชั้น 5 อาคาร 97 มจพ.
             รายการ Chance For Future ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.40-13.55 น. ทางสถานีโทรทัศน์วิทยุกองทัพบกช่อง 5 เป็นหนึ่งในโครงการ อว. พารอด โครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้การนำของกระทรวง อว. และพร้อมที่จะร่วมมือกันฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อให้สังคมและประเทศชาติกลับมาสู่สภาวะปกติ ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
 
รุ่งนภา-ข่าว
สมเกษ-ถ่ายภาพ