มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
อาจารย์ มจพ. ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารดีเด่นในงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2562
News Date10 กันยายน 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ คงคานิธิ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารดีเด่น ในงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ผลงานโครงการการประเมินสมรรถนะอุปกรณ์ต้นแบบของหุ่นยนต์อีโอดี และการสร้างหลักสูตรผู้บังคับหุ่นยนต์ ซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นอันดับ 2 จากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ กองบัญชาการกองทัพบก
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ คงคานิธิ ได้มอบรางวัลแห่งเกียรติยศนี้ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. และคณะกรรมการนโยบายและแผน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธ์/ภาพ