มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
เดินเรื่องด้วยภาพงานนิทรรศการ เส้น สี ดีไซน์ OPEN HOUSE 2020
News Date11 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ เส้น สี  ดีไซน์  Open House  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 2020  Architecture and Design DESIGN IDENTITY Decade+33 Years KMUTNB OPEN HOUSE Line Color Design Exhibition 2020 ได้เปิดบ้านให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษาเข้าชมเมื่อวันที่  30 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่าน ณ บริเวณตึกคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบโดย  ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ท่ามกลางเสียงตอบรับจากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ที่มีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก  กิจกรรมที่จัดเตรียมไว้เพื่อน้องๆ โดยเฉพาะ! ได้เรียนรู้พื้นฐานในการออกแบบต่างๆ ตั้งแต่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การใช้เทคโนโลยีในการช่วยจัดการงานออกแบบ รวมถึงการออกแบบสถาปัตยกรรม ทั้งนี้หลักสูตรการเรียนการสอนติดอันดับ TOP TEN หลายๆ ปี ติดต่อกัน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. ในแต่ละปีมีผู้สมัครสอบเข้าเป็นจำนวนมาก หลายๆ คน คงพอจะนึกภาพออกนะว่า “การออกแบบสถาปัตยกรรมสักชิ้น ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าจินตนาการ การวิเคราะห์ และการจำลองพื้นที่ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง รวมถึงต้องนำเสนอผลงานสื่อสารออกมาให้เห็นภาพ มีรายละเอียดขององค์ประกอบครบ จึงจะถูกนำมาสร้างจริง เมื่อพิธีเปิดงานเสร็จเรียบร้อย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ก็ไม่พลาดที่จะรีบไปนั่งพูดคุยทันทีกับผศ.สุรสิทธิ์  แสงสุริยะ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  มจพ.  กล่าวว่า การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ เส้น สี  ดีไซน์  Open House  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 2020 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาร่วมกับคณาจารย์ได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ ชมผลงานและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามบูธต่างๆ กอปรกับนิทรรศการ เส้น สี ดีไซน์ OPEN HOUSE ปีนี้ คณะสถาปัตย์ฯ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในเรื่องของ 1) การออกแบบภายใน เน้นอาคารประหยัดพลังงานใช้เทคโนโลยีและส่วนประกอบจากกระบวนการออกแบบอาคารที่คํานึงถึงการผสมผสานวิธีในการออกแบบทุกๆ ระบบเขาดวยกัน หรือออกแบบใหทุกๆ ระบบมีความสอดคลองกัน โดยมีเปาหมายหลักเพื่อใหอาคารมีประสิทธิภาพดานการประหยัดพลังงานสูงสุด ลดคาใชจายในการออกแบบ อาศัยแนวคิดจากการใชปจจัยธรรมชาติ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมในที่อยู่อาศัยเพราะนั่นคือพลังงานในอนาตค และ 2) สถาปัตยกรรม เน้นพื้นที่สาธารณะ ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดในการออกแบบพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว และพื้นที่สำหรับกิจกรรมสันทนาการที่มีความเชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมในการมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่สาธารณะและภูมิทัศน์ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจทั้งจากมุมมองสถาปัตยกรรม การออกแบบชุมชนเมือง โดยเฉพาะคุณภาพของที่ว่างที่อยู่ระหว่างกลาง บริเวณรอยต่อระหว่างสถาปัตยกรรมกับบริบทที่สัมพันธ์กับกิจกรรม และพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งนำไปสู่แนวทางการพัฒนารูปแบบและแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างมีมิติต่อไป  นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการเรียน การสอน ติดอันดับ TOP TEN จากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กิจกรรมภายในงาน ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน ได้แก่ 1) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ 5 หลักสูตร  (1) สาขาออกแบบภายใน  เน้นอาคารประหยัดพลังงาน (2)  สาขาสถาปัตยกรรม เน้นพื้นที่สาธารณะ (3) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ เน้นกระแสแนวนิยม (4) สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เน้นการส่งออกและนวัตกรรม (5) สาขาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ เน้นการบริหารจัดการงานออกแบบอย่างเป็นระบบ 2) งาน Open House เปิดบ้านให้เยี่ยมชมการเรียนการสอนทั้ง 5 หลักสูตรของคณะฯ และ 3) กิจกรรม Work shop ที่บูท
สำหรับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ทางคณะฯ ได้เปิดกว้างสำหรับทุกคน เตรียมพร้อมมาสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. กัน วิชาที่ต้องสอบแน่ๆ คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือ PAT4 ในระบบ admission วิชาสามัญที่ต้องใช้คือ เลข ฟิสิกส์ อังกฤษ 3 วิชานี้ใช้แน่นอน ดังนั้นควรจะ “focus” ที่วิชาความถนัดทางสถาปัตย์ฯ ก่อน และเกรดเฉลี่ยก็สำคัญควรอยู่ที่ 2.00 – 3. 00 โดยแต่ละสาขาจะใช้เกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน รวมถึงที่ต้องทำเกรด GPAX ให้ได้ ก็เพื่อการสมัครสอบตรงในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. โทรศัพท์  02555-2000 ต่อ 6804, 6807, 6808 หรือที่เฟสคณะ
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. ถือเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีหลายสาขาที่น้องๆ ได้เลือกเรียนตามความชื่นชอบและใฝ่ฝันจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  ทั้งนี้คณะสถาปัตย์ มจพ. มีผลงาน Project ของนักศึกษาในแต่ละรุ่นที่ดีมีคุณภาพมากๆ รวมถึง Thesis แต่ละชิ้นก็บ่งบอกถึงผลงานที่เน้นคุณภาพมากๆ ส่วนบรรยากาศของคณะสถาปัตย์ มจพ.  มีตึกเรียนกว้างขวาง ทันสมัย หลักสูตรเป็นที่ยอมรับ อยากรู้ต้องมาเรียนกันค่ะ หากหลายๆ คนที่ชื่นชอบการออกแบบ “มีความฝันอยากเป็นสถาปนิกถ้าได้เรียนแล้ว รับรองว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนที่คณะสถาปัตยและการออกแบบ มจพ.”  เพราะอาจรย์จะร่วมแชร์ประสบการณ์แบบไม่กั๊กให้ลูกศิษย์เต็มๆ และแนะนำแนวคิดใหม่ๆ เสมอ  รวมถึงอาจารย์ประจำเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มีความทันสมัย เข้าใจวัยรุ่นยุค Gen นี้ แบบเข้าถึง
 
ขวัญฤทัย ข่าว –ภาพ