มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. จัดฝึกอบรมหลักสูตร AdA International – Train the Trainer สู่มาตรฐานเยอรมัน
News Date05 มีนาคม 2564
ศ.ดร. สุชาติ เชี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร AdA International – Train the Trainer  (German: Ausbildung der Ausbilder – AdA) พร้อมด้วย Mr. Markus Hoffmann Project Director, ดร.กมลศักดิ์ สุระดม Senior Manager (ตัวแทนจาก GTCC) และอาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, รศ.ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธีเปิด การอบรมหลักสูตร AdA International – Train the Trainer โดยมี ผศ.ดร. เสาวคนธ์ คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานบุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาในประเทศเยอรมนี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม การอบรมนี้จัดขึ้นตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียน เป็นการอบรมทั้งสิ้นรวม 120 ชั่วโมง จัดขึ้นทุกวันศุกร์ ในระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 18  มิถุนายน 2564 ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ อาจารย์ ครูชำนาญการ ครู และครูผู้ช่วย จากสาขาวิชาไฟฟ้า เครื่องกล โยธา ตลอดจนครูผู้ช่วยที่ปฏิบัติงานสอนวิชาสามัญของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน โครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูและอาจารย์ของโรงเรียนเตรียมฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ณ ห้อง 901 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ,วุฒิสิทธ์/ภาพ