มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
2 สิงหาคม 62 สนอ. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ ปี’62
News Date31 กรกฎาคม 2562
 คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส และการประกวดสำนักงานน่าอยู่  สำนักงานอธิการบดี  มจพ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การจัดพิธีมอบรางวัล “การประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี” ในวันศุกร์ที่ 2  สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มจพ. กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี  และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  อันจะนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้น่าอยู่ ตลอดจนเป็นการสานต่อการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์และสำนักงานอธิการบดีก็ดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์นี้มาอย่างต่อเนื่อง
คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส และการประกวดสำนักงานน่าอยู่  สำนักงานอธิการบดี  จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งมาจากหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์หรือเทียบเท่า จำนวน 19 หน่วยงาน โดยจำแนกประเภทหน่วยงานออกเป็น 3 ประเภท ตามจำนวนบุคลากร ได้แก่ 1.หน่วยงานขนาดเล็ก  2. หน่วยงานขนาดกลาง  3. หน่วยงานขนาดใหญ่  โดยมีรางวัลชนะเลิศ มอบเงินรางวัล จำนวน 3,000.00  บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มอบเงินรางวัล จำนวน 2,000.00  บาท พร้อมประกาศนียบัตร  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มอบเงินรางวัล จำนวน 1,000.00  บาท พร้อมประกาศนียบัตร  และรางวัลชมเชย มอบกระเช้าผลไม้
           
ขวัญฤทัย ข่าว- ศศินา ภาพ