มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขอแจ้งปิดระบบเนื่องจากมีการปรับปรุงระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ
News Date30 เมษายน 2562
    ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปรับปรุงระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลกลุ่มเมฆ (EMC VNX5200) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.00 - 16.00 น. นั้น  จึงส่งผลให้ระบบสารสนเทศต่างๆ ไม่สามารถใช้ได้ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศ ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ  จึงต้องทำการปิดระบบสารสนเทศดังต่อไปนี้
ระบบ ปิด เวลา เปิด เวลา
1.ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (MIS)
   -ระบบบัญชีเงินรายได้ (GL)
   -ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ (FAIS)
 3 พฤษภาคม 2562   16.00 น.  4 พฤษภาคม 2562   17.00 น.
2.ระบบสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย(UPIS)  4 พฤษภาคม 2562   12.00 น.  4 พฤษภาคม 2562   17.30 น.
3.ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา  4 พฤษภาคม 2562   11.00 น.  4 พฤษภาคม 2562   17.00 น.
4.ระบบอินเทอร์เน็ต (เฉพาะ Wifi)
 
 4 พฤษภาคม 2562   12.00 น.  4 พฤษภาคม 2562   17.00 น. หรือจนกว่าระบบไฟฟ้าใช้งานได้
5.ระบบส่งเกรดและประเมินการสอนอาจารย์  4 พฤษภาคม 2562   10.00 น.  4 พฤษภาคม 2562   18.00 น.
6.ระบบเว็บโฮสติ้งและเครื่องแม่ข่ายเสมือน  4 พฤษภาคม 2562   12.00 น.  4 พฤษภาคม 2562   17.00 น.
7.ระบบสารสนเทศเพื่องานรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
 (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
 4 พฤษภาคม 2562   12.00 น.  4 พฤษภาคม 2562   17.00 น.
8.ระบบ ICIT Account  4 พฤษภาคม 2562   12.00 น.  4 พฤษภาคม 2562   17.30 น.
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ