มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
TGGS เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
News Date08 มีนาคม 2564
TGGS เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกระดับปริญญาโท (5 หลักสูตร)
 • หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
 • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
  • วิศวกรรมเครื่องกล การจำลอง และการออกแบบ
  • วิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์
 • วิศวกรรมวัสดุและการผลิต
 • วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟต์แวร์
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม และระบบอัจฉริยะ
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และพลังงาน
  • วิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์
  • วิศวกรรมโครงข่ายอัจฉริยะ
 • วิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (ปริญญาร่วมสองสถาบัน มจพ. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • วิศวกรรมยานพาหนะระบบราง
  • วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานระบบราง
ระดับปริญญาเอก (4 หลักสูตร)
 • หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
 • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
 • หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุและการผลิต
 • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟต์แวร์  
รายละเอียดการรับสมัคร ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
 • เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • กำหนดวันสัมภาษณ์ 10 – 14 พฤษภาคม 2564
 • กำหนดส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษวันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2564
 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง
 • เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • กำหนดวันสัมภาษณ์ สัปดาห์ที่ 2 – 3 ของเดือนเมษายน 2564
 • กำหนดส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษวันสุดท้าย 30 เมษายน 2564  
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการ TGGS โทร. 0 2555 2931 ตั้งแต่ 09.00 น. – 16.00 น. (ในเวลาราชการ) www.tggs.kmutnb.ac.th/apply-now
ถิรวัฒน์/ข่าว
พัทธนันท์/Upload