มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICL 2019
News Date26 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICL2019  หัวข้อเรื่อง  The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education ” 22nd International Conference on Interactive Collaborative Learning 48th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานครฯ
          จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัย (บทคัดย่อ) ในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2562 
          โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icl-conference.org/current/ 
          หรือ ติดต่อ CTI Office
          Phone: +43(664)73621196
          Mail: info@icl-conference.org
          โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับจะได้รับการพิจารณา ลงตีพิมพ์ใน the Springer series "Advances in Intelligent Systems and Computing" ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าฐานข้อมูล ISI Proceeding, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, IEEE explore, Google Scholar and Springer 
       ทั้งนี้ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา   09.30 – 09.45 น. รายการวิทยุ “จุดประกาย ขยายประเด็น ”ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM.92.5/MHz,AM. 891 kHz และเครือข่าวทั่วประเทศ ได้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เรื่อง คณะครุศาสตร์ฯ มจพ.  ดำเนินรายการโดยคุณนันทคม  ประสาทพร/ผู้สื่อข่าวคุณสุรพงษ์ ชโนวรรณ   

ประจักเวช ข่าว