มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “เจ้าของข้อมูล”) ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผลข้อมูล”) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศฉบับนี้เพื่อแจ้งให้แก่เจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
         “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
         “ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลอง ม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ
   
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ
          หากเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคล ผู้บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ไร้ความสามารถ และผู้เสมือนไร้ความสามารถ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องให้บิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ให้ความยินยอม เว้นแต่กรณีที่ผู้เยาว์อาจให้ความยินยอมโดยลำพังได้ หากมหาวิทยาลัยทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือน ไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นจากระบบของมหาวิทยาลัย
   
 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
         มหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. การศึกษา วิจัย การส่งเสริม ประยุกต์ พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาประเทศและสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
  2. บริการหรือการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการพัฒนา ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายนักศึกษา
  3. ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับการศึกษา เช่น การสมัครเข้าเรียน การทดสอบ การสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษาเข้าศึกษา
  4. ดำเนินการด้านสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ รวมทั้งช่วยเหลือในการสมัครงาน เพื่อให้ได้ร่วมงานกับสถานประกอบการภายนอก
  5. ประชาสัมพันธ์ การทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจความคิดเห็น หรือกิจกรรมการให้บริการใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
  6. ประสานงาน วิเทศสัมพันธ์กับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่น ๆ
  7. จัดทำประวัติ บันทึกพฤติกรรม การดูแลนักศึกษา
  8. บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข
  9. ประเมินความเหมาะสมด้านความสามารถและด้านคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับ การฝึกอบรม การบริการจัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานกิจกรรมสำหรับการพัฒนา การส่งเสริมการเรียนรู้ และการสร้างเสริมประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม
  10. วิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ หรือระบบออนไลน์อื่นใด และวัตถุประสงค์ ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน มหาวิทยาลัยจึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ
  11. ส่งข้อความแจ้งเตือน หรือการเสนอความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย
  12. จัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัย
  13. การว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดส่งพัสดุหรือไปรษณีย์
  14. ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่น การตรวจสอบบัญชี การแจ้งและเรียกเก็บหนี้ การออกใบกำกับภาษี และหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด
  15. เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย เช่น การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV การรักษาความปลอดภัย
  16. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
  17. สมัครงาน การเป็นพนักงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
  18. ใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน้าที่ตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน การดำเนินงานทางวินัย หรือที่เกี่ยวกับข้อพิพาทหรือคดีความ
  19. เป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถามหรือตอบสนองต่อคำขอของท่าน เช่น การรับเรื่องร้องเรียน ปัญหาการใช้บริการ
  20. อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ เช่น ทุนการศึกษา
  21. ดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
  22. ตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากมหาวิทยาลัยดำเนินการเก็บข้อมูลไปแล้ว
    
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
         มหาวิทยาลัยจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายและจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย
  1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ - นามสกุล อายุ วันเกิด เพศ เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวนักศึกษา ประวัติการศึกษา สถานภาพการเกณฑ์ทหาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา เป็นต้น
  2. ข้อมูลสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ เป็นต้น
  3. ข้อมูลรูปภาพ เช่น ข้อมูลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของตัวท่านหรือทรัพย์สินของท่านซึ่งได้รวบรวมจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือกล้องถ่ายภาพเมื่อมีการเข้าในพื้นที่มหาวิทยาลัย เป็นต้น
  4. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร สำเนาสมุดบัญชี ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต สถานะการกู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) หรือสถานภาพทางการเงิน เป็นต้น
  5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ผลการศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา วุฒิการศึกษา สถานะการศึกษา เป็นต้น
  6. ข้อมูลบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการต่าง ๆ ข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน และบุคคลอ้างอิง เป็นต้น
  7. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือแคมเปญต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น เป็นต้น
  8. ข้อมูลสถิติ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ การเข้าใช้บริการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
  9. ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หมายเลข IP Address Cookie พฤติกรรมการใช้บริการ ประวัติการใช้บริการ เสียง ภาพถ่าย ภายเคลื่อนไหว เป็นต้น
  10. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีข้อมูลอ่อนไหว หรือข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยมหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล หรือในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาต

    มหาวิทยาลัย จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจำเป็นต่อการให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและมหาวิทยาลัย
   (2) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
   (3) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
   (4) เพื่อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของมหาวิทยาลัย กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูล เป็นสำคัญ เช่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล เป็นต้น
   (5) เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
   (6) เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจรัฐที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมาย
    
 5. การส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
         มหาวิทยาลัยจะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอก เว้นแต่ ได้รับคำยินยอมชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้
  1. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มหาวิทยาลัย อาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่คู่สัญญา พันธมิตร ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานภายนอก โดยมหาวิทยาลัยจะจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
  2. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อ เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย
    
 6. การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ
         มหาวิทยาลัยอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ โดยประเทศปลายทางหรือหน่วยงานปลายทางมีมาตรฐานและนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เพียงพอ
   
 7. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
         มหาวิทยาลัยได้จัดทำ หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิค ที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
   
 8. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
         มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ
   
 9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
           เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ได้ดังต่อไปนี้
  1. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
  2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
  3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
  4. สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ ตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
  5. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
  6. สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้
  7. สิทธิในการขอคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้

   ทั้งนี้ ในบางกรณีมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิข้างต้นได้ หากมีเหตุอันชอบธรรม ด้วยกฎหมาย หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่น
    
 10. ช่องทางการติดต่อ
         หากเจ้าของข้อมูลมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะแก้ไข ลบข้อมูล ใช้สิทธิ หรือติดต่อเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
         สถานที่ติดต่อ : 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
         โทรศัพท์ : 02-555-2000
         อีเมล : PDPA@kmutnb.ac.th  
   
 11. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว
         มหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยจะประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://kmutnb.ac.th/privacynotice.aspx และช่องทางอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้ เป็นประจำ โดยการที่ท่านใช้บริการทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว จะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว
 

[ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565]