มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร

21 ตุลาคม 2561

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหน่วยงานทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และยังเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อดำเนินงานวิจัยในลักษณะที่เป็นกลุ่มวิจัยและก่อให้เกิดการบูรณาการได้ ทั้งนี้ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรมีเครื่องมือและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการวิชาการ สามารถให้บริการวิชาการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การตรวจสอบ การทดสอบ การวิเคราะห์ผลิตผลทางการเกษตร ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

129 ม. 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-217300 ต่อ 7906, 6599

แฟกซ์ : 02-5878260
เว็บไซด์ : http://www.agro.kmutnb.ac.th/?page_id=1207
Facebook : ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร