มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :

ทดสอบบริการทดสอบ ตรวจสอบ และสอบเทียบ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

21 พฤศจิกายน 2566
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ให้บริการวิชาการในด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และสอบเทียบโดยห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ได้แก่
  1. ห้องปฏิบัติการของฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อมได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐา น เลขที่ มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบหมายเลขการรับรองเลขที่ทดส อบ 0374 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาโยธาในส่วนการทดสอบส่วนผสมทางเคมีของวัสดุด้วยวิธีกา รทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E415 : 2008 นอกจากนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อมยังมีความสามารถในการทดสอบชิ้นงาน และตรวจสอบงานเชื่อมIMG_2049-(2).jpg
  2.  ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท TOTAL (โททาล) E&P Thailand เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ Inhibitor ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้บริการการทดสอบสารยับยั้งการกัดกร่อนที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สธรรมชาติอีกทั้งยังเป็น ห้องปฏิบัติการที่สามารถรองรับการทำวิจัยขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบปัญหาการกัดกร่อนของโลหะในอุตสาหกรร มประเภทต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกอุตสาหกรรมกระป๋องบรรจุอาหาร เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอร์ตาควบคุมการ กัดกร่อนของเหล็กโครงสร้างในคอนกรีตมาตรฐานเลขที่ มอก. 3029 – 2563 S__44548144-(1).jpg
  3. ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 (กทม.) ให้จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพี่อดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชา ติ ในสาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ PLC Control Technician (Programmable Logic Controller : PLC)P1056615.jpg


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
Website : https://tfii.kmutnb.ac.th

facebook : https://www.facebook.com/tfii.kmutnb.ac.th
Line : https://page.line.me/003tmgcj
Email : customers@tfii.kmutnb.ac.th
Tel : 062 509 7983 
e-mail : tfii@tfii.kmutnb.ac.th