มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :

ทดสอบและสอบเทียบ เทคโนโลยีงานเชื่อม เทคโนโลยีการกัดกร่อน มาตรวิทยาเชิงกล และ เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน

28 พฤศจิกายน 2561
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้ให้บริการวิชาการด้านการทดสอบและสอบเทียบ โดยมีห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบและสอบเทียบ ได้แก่
  1. ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบหมายเลขการรับรองเลขที่ทดสอบ 0374 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับการทดสอบส่วนผสมทางเคมี อีกทั้งยังให้บริการทดสอบตรวจสอบสมบัติของวัสดุและการตรวจสอบงานเชื่อม
  2. ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน มีผลงานในด้านการทดสอบและการให้คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหา   ให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศในสาขาต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ TOTAL E&P โครงการวิจัยร่วมกับบริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีย์ จำกัด บริษัท สวอน อินดัสทรีย์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไอซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด โครงการร่วมกับ Thai Parkerizing Co. Ltd. โครงการความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและวิจัยไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ Institut National Polytechnique de Grenoble (INP Grenoble) เป็นต้น
  3. ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางกลโดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสผ่านทางสภาอุตสาหกรรมเครื่องกล (Federation of Mechanical- Industries, FIM) และหน่วยมาตรวิทยาของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (Centre Techniqu des Industries Mechanique, CETIM) ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งในปัจจุบันได้ให้บริการการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น การวัดความหยาบผิวทั้งแบบ Contact และ Non contact การวัดความตรง ความกลมของเพลา การสอบเทียบเกจวัดความดัน
  4. ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน ได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13 (กทม.)      ให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ โดยเปิดอบรมหลักสูตรการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บริการสอบประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
     

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทร. : +66 2 555-2000 ต่อ 2501, 2502
แฟกซ์ : +66 2 586-9014
e-mail : tfii@tfii.kmutnb.ac.th
facebook : tfii.kmutnb