มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :

ออกแบบพัฒนาและดำเนินการวิจัยทางอาชีวศึกษา

27 ตุลาคม 2566

สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้ดําเนินการออกแบบ
พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษา
เทคนิคศึกษา อุตสาหกรรม ในสื่อสาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาโยธา และสาขา คอมพิวเตอร์ โดยการออกแบบ พัฒนา และผลิตสื่อใน 5 รูปแบบ ดังนี้

1) ชุดสื่อการเรียนการสอน (Instructional Material Package : IMP)
2) สื่อการสอน (Teaching Aids Unit : TAU)
3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย (Multimedia Computer Assisted Instruction: MCAI)
4) สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Slide : ES)
5) สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Material : PM)

ITED_MT_07040.jpg  ITED_MT_02001.jpg  20190115_152513.jpgการบริการวิชาการ
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มีภารกิจในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) การจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกในสาขาอาชีพ ทางด้านช่างเทคนิค เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสายอุตสาหกรรม การฝึกอบรมมีทั้ง การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะกลุ่มและเจาะลึกเฉพาะสาขา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆ และยังมีการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอก
2) การออกแบบและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์สําหรับการเรียนการสอนและสื่อวีดิทัศน์แนะนําหน่วยงาน 
3) การให้บริการวิชาการในรูปแบบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning
4) เป็นศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ติดต่อ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร : +66 2 555-2000 แฟกซ์ 0-2585-7590
อีเมล์: itedshop@ited.kmutnb.ac.th
เว็บไซต์: www.ited.kmutnb.ac.th