มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

12 กรกฎาคม 2562
     ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในด้านการให้บริการวิชาการแก่บุคลากรทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการด้านงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งยังด าเนินการจัดฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อเป็นการส่งเสริมการก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (ศูนย์ประสานงาน)
ชั้น 9 ห้อง 915 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2293

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด)
เลขที่ 15 ถนนมาบตาพุดพัน ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 038-627-000 ต่อ 5600-9
E-mail : RTCI@op.kmutnb.ac.th
Facebook : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม