มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
หน้าแรก > วิดีโอ
วิดีโอ
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 มจพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วกิริยา

18/02/2564

สร้างเอกสารเท็จสำหรับใช้ในการเบิกจ่ายในกิจกรรม โครงการ

16/12/2563

การนำเงินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

16/12/2563

การรับงานบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ส่วนตน

16/12/2563

มจพ.เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งหลัง COVID-19

01/12/2563

การรับสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์กับร้านค้า

25/11/2563

ยานใต้น้ำไร้คนขับ(UUV) เพื่อตรวจสอบการแตกรั่ว"

06/11/2563

มจพ.ลงนาม สถาบันพลาสติกแบบครบวงจร

29/10/2563

มจพ. รับรางวัลองค์กรต้นแบบในการขยายผลจากโครงการ STRONG–จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

22/09/2563

ผลิตภัณฑ์ล้างแอร์ด้วยตัวเองใช้ได้ จริงหรือ ?

17/08/2563