มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้รับการจัดตั้งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและการจัดการ ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM) ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM) และภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (AEI) โดยมีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 9 หลักสูตร ด้วยลักษณะของหลักสูตรที่มีความเป็นสหวิทยาการ รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ทำให้บัณฑิตของคณะมีความรู้ความสามารถและศักยภาพเชิงนวัตกรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี นอกจากการผลิตบัณฑิต คณะยังมีพันธกิจอื่นที่ดำเนินการ อาทิ การบริการทางวิชาการที่สอดรับกับความต้องการของชุมชนและสังคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 

หลักสูตรปริญญาตรี

ปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (TA)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CA) 
 ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI)  
อส.บ.อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IMT)  
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (TAM)  

ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีครึ่ง

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (TAT)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.). สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM)