มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
หน้าแรก > วิดีโอ
วิดีโอ
โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ผ่านระบบอัจฉริยะ

21/04/2564

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล

25/02/2564

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์

25/02/2564

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์

25/02/2564

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

25/02/2564

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล

25/02/2564

ขอแสดงความยินดกับ ศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา ธารีบุญ

25/02/2564

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย

25/02/2564

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 มจพ. นายเกียรติศักดิ์ มีขันทอง

18/02/2564

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 มจพ. นายมนัส ศรีวานิชภูมิ

18/02/2564