มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นแหล่งผลิตนักคิด นักสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการแปลงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับการใช้ชีวิตของผู้คน บนพื้นฐานความพอเพียงที่เลือกใช้ทางสายกลางเป็นหลักคิด แต่ยังคงก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกไม่ล้าหลัง สมดังปรัชญาของคณะ ที่มุ่งมั่นพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนองตอบการพัฒนาประเทศชาติในระดับชาติและนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2531 โดยมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม เพื่อให้บัณฑิตนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในทางที่เหมาะสม
 

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

ภาควิชาฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 
 

ภาควิชาฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ (วท.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  

ภาควิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
  

หลักสูตรปริญญาโท

ภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 3 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
 

ภาควิชาฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 

ภาควิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาสถิติประยุกต์


หลักสูตรปริญญาเอก

ภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ)  
 

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 

ภาควิชาฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 

ภาควิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาสถิติประยุกต์