มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม ประกอบด้วย 6 ภาควิชา คือ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การใช้ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่รู้จริง ทำได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งพัฒนางานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำ
 

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  3  สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
 

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 

หลักสูตรปริญญาโท

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  2  สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  1  สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
 

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
 


ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  1  สาขา ได้แก่

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 

​ภาควิชาครุศาสตร์โยธา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  1 สาขา ได้แก่ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
 

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่ 

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  1 สาขา ได้แก่ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา